ເຄື່ອງຄິດໄລ່ ion polyatomic

Positive Ion:
Negative Ion:
Result:
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ ion polyatomic