ເຄື່ອງຄິດໄລ່ອາຊິດໄຂມັນ

Volume of sodium Hydroxide (V):
Normality of sodium hydroxide (N):
Equivalent factor (F):
Weight of sample:
Percentage of free fatty acid =
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ອາຊິດໄຂມັນ